คำอธิบายรายวิชา

อ33204 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

0.5 หน่วยกิต 20 ชั่วโมง / ภาค

ศึกษาสำนวน ประโยค ในการสนทนาและการเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม โครงสร้างทางไวยากรณ์ระดับข้อความและประโยค การเลือกใช้คำศัพท์/ข้อความที่ถูกต้องตามบริบทและโครงสร้างไวยากรณ์ในระดับประโยคและย่อหน้า การสรุปใจความสำคัญ การวิเคราะห์และตีความ การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง การถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง กลยุทธ์การอ่านจับใจความสำคัญ การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและรายละเอียด การระบุสาเหตุและผลลัพธ์ การสรุปอ้างอิง การสรุปความ การสรุปลงความเห็น การวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียน และการสร้างแผนผังความคิด

โดยใช้กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้แบบการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนภาษาด้วยตนเอง ทักษะและกลยุทธ์การอ่าน พัฒนาทักษะการคิดควบคู่กับทักษะการอ่าน ได้แก่ สรุปใจความสำคัญ วิเคราะห์และตีความ เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง อ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและรายละเอียด ระบุสาเหตุและผลลัพธ์ สรุปอ้างอิง สรุปความ สรุปลงความเห็น วิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียน และสร้างแผนผังความคิด

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร มีทักษะการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการคิด พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

ผลการเรียนรู้

1. อธิบาย ตีความ วิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อความและประโยคตามโครงสร้างทางไวยากรณ์ได้ถูกต้อง

2. เลือกใช้สำนวน ประโยค ในการสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าวเหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

3. เลือกใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงคำอธิบายที่มีขั้นตอนซับซ้อน ข้อความ ประโยค เพื่อเติมในบทอ่านได้ถูกต้องสมบูรณ์ตามบริบทและโครงสร้างไวยากรณ์ได้ถูกต้อง

4. วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและรายละเอียด ระบุสาเหตุและผลลัพธ์ สรุปอ้างอิง สรุปความ สรุปลงความเห็น วิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนได้ถูกต้อง

5. สรุปใจความสำคัญ วิเคราะห์ เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างและตีความถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงได้ถูกต้อง

6. จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

7. สร้างและบรรจุข้อมูลในแผนผังความคิดได้ถูกต้อง

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้

เอกสารประกอบการเรียนรู้

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 รหัสวิชา อ33204

สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สื่อประกอบการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษรอบรู้2 อ33204 Course introduction

แนะนำรายวิชา

วิดีโอเพื่อการเรียนรู้ ชุด O-Net Revision ม.6

เรื่อง Sentence Completion Part 1/2

วิดีโอเพื่อการเรียนรู้ ชุด O-Net Revision ม.6

เรื่อง Sentence Completion Part 2/2